İletişim

 

 
Adres        : Güzelhisar Mahallesi 36. Sokak No:13 Akyurt/ANKARA
Tel            : 0312 847 50 61
Fax           : 0312 847 50 83
E-Posta   : kem@gtb.gov.tr